Motion

Staket/räcke skall uppföras i änden på vändplatsen på Kullerstasandsvägen som vätter mot
Slätviksvägen.


Detta för att förhindra motortrafik som genar över diket.
Det är inte förenligt med gällande regelverk då fordon ej får framföras i naturen (dike är en del av
naturen, och ingen väg). Det har även noterats att minst ett större fordon har passerat diket med
eller utan avsikt!


En skylt som markerar återvändsgata finns redan uppsatt vid infarten men den verkar inte ha avsedd
effekt.


Dessutom förstörs diket och den övergång som är avsedd att användas av gående och barnvagnar
vilket medför tätare underhåll (kostnader) för att hålla diket i skick
Men den viktigaste anledningen är trafik och personsäkerheten då det i anslutning till övergången
ligger en busshållplats och man skall inte behöva förvänta sig att ett fordon dyker upp bakom
hållplatsen.


Med vänlig hälsning
Fastighetsägaren till Grundby 3:15
Motionssvar


Den före detta vägen som berörs i motionen stängdes för fordonstrafik i samband med
Lantmäteriförrättningen 1983 då ny infart Kullerstasandsvägen byggdes. Samfällighetsföreningen har
idag ett väghållaransvar tom vändplanen förutom förrättat vägområde efter Slätviksvägen. Den nya
fastighetsbildningen vid platsen ser annorlunda ut idag än 1983. Precis som gångväg enligt detaljplan
nedanför Brantåsen blockerats med en sten för fordonstrafik anser styrelsen att detta även kan göras
här och vilket är gjort varför styrelsen föreslår årsmötet besluta:


Att anse motionen besvarad.Eskilstuna den 31/3 2023
Styrelsen