Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse.

 

Styrelsen för Grundby Kullersta samfällighetsförening, 716402-3926 får härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

 

Ordförande.           Thomas Hylvander

Kassör.                   Ewa Strömberg

Sekreterare.           Johanna Klahr

Ledamot.                Tommy Carling

Ledamot.                Björn Olbrich

Suppleanter.           Crister Tjärnberg

                               Viggo Hansen

                               Ann-Marie Berthelsen

 

Revisorer.               Ulla Jörnstam

                               Bengt Axelsson

 

Revisorssuppleanter: Anna Kämäräinen och Robert Berglund

                                 

 

 

Valberedning.         Ulf Jonsson

                               Sirpa Lindelöf

                               Marianne Lörvall

 

Antalet andelar inom båtnadsområdet är 399 med reservation för sena förrättningsförändringar.

 

Årsavgiften har varit 1200 kr per andelstal

 

Ordinarie årsstämma hölls den 21 spril 2022 på Solby Gård

 

Det gångna verksamhetsåret har präglats av det pågående VA arbetena till Grundby strand och Kullersta.

 

Styrelsen har haft 5 stycken protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft täta kontakter via telefon och mejl för att säkra driften av vägföreningen.

 

Föreningens vägar har underhållits enligt förrättningsbeslutet. Enligt detta skall de vägar vi har skötselansvar för hållas farbara året runt med ett skötselansvar av en meter från vägkant eller 0.5 m från dikes eller slänts bakkant. Detta granskas av Trafikverket vart 5:e år på de statsbidragsberättigade vägarna. I övrigt har sedvanligt vägunderhåll utförts.

 

Föreningen har en webbplats www.grundby-kullersta.se

 

Styrelsen har haft kontinuerliga kontakter med Lantmäteriet avseende nya fastighetsbildningar och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avseende pågående VA utbyggnad.

 

Nya fastighetsbildningar har också tillkommit.

 

Styrelsen har beslutat påbörja arbetet med en ny Lantmäteriförrättning då området inte ser ut som det gjorde 1983 och 2001 som är de senaste förrättningarna.

 

Dikningsarbeten har utförts på Hundalavägen.

 

Slyröjningen har vållat återkommande diskussioner varför frågan kommer att tas upp på kommande årsmöte 2023. Förrättningen och Trafikverkets synpunkter har varit vägledande.

 

Ett farthinder på Slätviksvägen vid Brantåsen har fasats av.

 

På grund av vårt områdes förändring och expansion som inneburit en utveckling samt även ökad permanentbosättning har det samtidigt medfört merarbete i nya anslutningar till samfällighetsföreningen samt frågor rörande vägunderhåll där samfällighetsföreningen enligt förrättning och fastighetsbildningar med nya gemensamhetsanläggningar inte har ett väghållaransvar.

 

På grund av en ökad belastning, trafikintensitet på våra vägar ser styrelsen behov av ökade driftkostnader framöver.

 

Samarbetet i styrelsen har även under detta verksamhetsår varit mycket gott.

 

Thomas Hylvander, ordförande

 

Ewa Strömberg, kassör

 

Johanna Klahr, sekreterare

 

Tommy Carling, ledamot

 

Björn Olbrich, ledamot