Regler för Grundby-Kullersta samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningen underhåller Slätviksvägen och en del av grusvägarna inom området. I vägunderhållet ingår främst grusning, saltning, slyröjning, plogning, sandning, sopning och asfaltering samt skötsel av befintliga belysningsstolpar.

Avgifter.

Om du säljer, köper eller arrenderar en tomt, meddela styrelsen så att avgiften debiteras rätt person. Meddela även adressförändringar.

Vid nybyggnation, nya fastighetsbildningar är Lantmäteriet skyldig att beräkna en skälig inträdesavgift. Denna är lägst 17000 kr enligt styrelsebeslut.

Hastighet.

Generellt gäller rekommenderad maxhastighet 30 km/tim. Det är viktigt att alla respekterar hastighetsbegränsningen.

Mötesplatser på vägen är markerade med M-skyltar. Använd och respektera dem för att underlätta trafiken. I vändplanerna är det förbjudet att parkera.

Parkering.

Undvik att parkera längs vägarna så att räddningstjänst, buss och renhållningsfordon samt andra servicefordon hindras.

Tung trafik.

Under vårens tjällossning och vid behov har vi rätt att begränsa axeltrycket på vägen till 20 ton.

Nedsättningen skyltas vid Grundby och Henstaviken alternativt Kolsta.

Transporter med tunga fordon ska meddelas styrelsen för eventuell besiktning av vägar.

Bandgående maskiner med stålband får inte köras på belagda vägar.

En extra avgift kan debiteras för ökat slitage eller skador på vägarna.

Fastigheter.

Fastighetsägare ansvarar för

  • att träd, buskar och häckar inte växer ut över vägen
  • att sopa bort grus, sten och jord efter egna transporter
  • att diken inte igensätts och att trummornas in och utlopp hålls rena

Fastighetsägare ska kontakta styrelsen om ny in- och utfart skall byggas.

Styrelsen för Grundby-Kullersta samfällighetsförening