Motioner

Svar på motion från Christer Tjärnberg 2022-01-24.

 Samtliga farthinder/ gupp har tillkommit efter motioner från medlemmar på årsstämmor. Kvalificerade entreprenörer har anlitats NCC och PEAB ( Asfalt och väg) , samma entreprenörer som också anlitats av Eskilstuna kommun. Styrelsen har också haft kontakter med REV, Riksförbundet Enskilda Vägar. Ett farthinder bör inte vara högre än 10 cm. Farthindren har också mätts samt granskats av entreprenör. Våra vägar granskas också av Trafikverket kontinuerligt avseende väghållning.

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen hos Länsstyrelsen ansökt om sänkt hastighet på våra vägar samt också vid två tillfällen ansökt om att få vårat område klassat som inom tätbebyggt område utan att lyckats. Länsstyrelsen har hittills avslagit alla våra ansökningar efter Trafikverkets yttrande fast att polismyndigheten tillstyrkt desamma.

Efter Länsstyrelsens beslut att ”köra över” Trafikverket , EK 211118 gällande hastighetsbegränsning Alvesta gård mellan Sundbyholm och Björklund. I samma beslut signerad landshövding Beatrice Ask sänktes också hastigheten förbi Vallby skola till 30 km. Eskilstuna kommun stödde också detta beslut, har styrelsen lämnat in en ny ansökan om hastighetsbegränsning på våra vägar. I samma ansökan har också ansökts om att få sätta upp skylt med lämna företräde vid Grundby mot Trafikverkets väg. Denna ansökan har också  delgetts Eskilstuna kommun , Statsbyggnadsförvaltningen då det inte kan vara rimligt att skolbarn skall behöva gå på och ur bussen på en 5,5 meter smal 70 väg.

 Med ovanstående yttrande föreslår styrelsen årsmötet besluta att anse motionen besvarad.

 Eskilstuna den 4 mars 2022

 ---------------------------------------------------------------------------------

Svar på motionsförslag från Benny Millby 220129 på vår hemsida.

 

Trafikverket granskar kontinuerligt våra vägar, senaste 2020-01-09. Samfällighetsföreningen äger ingen ingen mark i vägområde. Styrelsen upplever i dag dålig efterlevnad till befintliga mötesplatser.

Skyltningen av farthindren följer laglig trafikskyltning även på vår samfällighetsväg med den hastighet som idag råder.

Farthinder finns i likvärdigt skick i vårat närområde Ostra,, Sundbyholm, Mälby, Mälarbaden och Roxnäs.

Beslut om farthindren har tagits på beslut på årsmöten efter motioner från medlemmar. Samfällighetsföreningen är medlem i REV, riksförbundet Enskilda Vägar. Där kan för samfällighetsföreningens styrelses räkning all experthjälp erhållas avseende vägtekniska frågor samt fastighetsbildningar och frågor rörande underhåll och juridisk hjälp i tvistefrågor. Styrelsen har haft en kontinuerlig kontakt med REV och har också en ansvarsförsäkring där.

 Med detta föreslår styrelsen årsmötet att avslå samtliga Benny Milbys yrkanden.

 

Eskilstuna den 4/3 2022