Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Grundby Kullersta samfällighetsförening, 716402-3926 får härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2021

Styrelsen har haft följande sammansättning:

 

Ordförande.           Thomas Hylvander

Kassör.                   Ewa Strömberg

Sekreterare.           Emelie Ravelin

Ledamot.                Tommy Carling

Ledamot.                Björn Olbrich

Suppleanter.           Johanna Klahr

                               Viggo Hansen

                               Roger Pearson

 

Revisorer.               Ulla Jörnstam

                               Willy Bergkvist

 

Revisorssuppleanter: Anna Kämäräinen och Robert Berglund

 

Valberedning.         Ulf Jonsson

                               Sirpa Lindelöf

                               Marianne Lörvall

 

Antalet andelar inom båtnadsområdet är 381 med reservation för sena förrättningsförändringar.

 

Årsavgiften har varit 1200 kr per andelstal

 

Ordinarie årsstämma hölls den 7 september 2021 på Solby Gård

 

Det gångna verksamhetsåret har präglats av en ovisshet om påbörjandet av VA till Grundby strand och Kullersta.

 

Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft täta kontakter via telefon och mejl för att säkra driften av vägföreningen.

 

Föreningens vägar har underhållits enligt förrättningsbeslutet. I övrigt har sedvanligt vägunderhåll utförts.

 

Föreningen har en webbplats www. grundby-kullersta.se

 

Styrelsen har haft kontinuerliga kontakter med Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriet och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avseende VA utbyggnad och detaljplan för Ekensholm 4:1 och Kullersta 1:5 m. fl som vunnit laga kraft.

 

Nya fastighetsbildningar har också tillkommit.

 

Dikningsarbeten har utförts Slätviksvägen-Kullerstasandsvägen.

 

Trafikmålning har gjorts på Slätviksvägen från Grundby ner till Planta Med.

 

Nya trafikskyltar, gatunamnskyltar har köpts in och satts upp.

 

På grund av vårt områdes förändring och expansion som inneburit en utveckling samt även ökad permanentbosättning har det samtidigt medfört merarbete i nya anslutningar till samfällighetsföreningen samt frågor rörande vägunderhåll där samfällighetsföreningen enligt förrättning och fastighetsbildningar inte har ett väghållaransvar.

 

På grund av en ökad belastning, trafikintensitet på våra vägar ser styrelsen behov av ökade driftkostnader framöver.

 

Samarbetet i styrelsen har även under detta verksamhetsår varit mycket gott.

 

Thomas Hylvander, ordförande

 

Ewa Strömberg, kassör

 

Emelie Ravelin, sekreterare

 

Tommy Carling, ledamot

 

Björn Olbrich, ledamot