Kallelse

Årsstämma 2022

Medlemmarna i Grundby Kullersta samfällighetsförening kallas till årsstämma

 

Datum

Torsdag den 21 april 2022

 

Tid

Kl 19.00

 

Plats

Solby Gård

 

Debiteringslängd

Debiteringslängden, inkomst och utgiftsstat, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse finns tillgänglig hos Thomas Hylvander, Carlavvägen 30 B 0708 77 23 12 och hos Ewa Strömberg 070 751 73 95 samt på föreningens webbplats www.grundby-kullersta.se samt vid årsstämman.

 

OBS !!! Anmälan krävs och kan göras till hylvanderthomas3@gmail.com  eller på tel 0708 772312.

 

Fullmakt bifogas också för de som inte kan eller vill närvara eller i övrigt är förhindrad.

Program

 • Stadgeenliga stämmoförhandlingar
 • Kaffe samt övrig information

 

Information

För att minska föreningens porto och administrationskostnader kommer vi framöver att skicka Grundby Kullerstas årsfaktura via mail. Meddela din mailadress till:

 ann@aorab.se 

 Notera vänligen fastighetsbeteckning och fastighetsadress i ditt mail. Tänk på att det då är lika viktigt att meddela ev ändring av mailadress som ev ändring av din vanliga adress! För dig som inte lämnat din mailadress tillkommer en expeditionsavgift om 40 kronor för faktura via post.

 Hjärtligt välkomna!

  

2022-03-31

 Styrelsen


Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande samt behöriga utlysande av densamma
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för stämman
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställan från styrelsen, stadgeändring och motioner från medlemmarna , Christer Tjärnberg och Benny Millby
 7. Ersättning till styrelse och revisorer
 8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
 9. Val av
 • Styrelseordförande på ett år
  avgående Thomas Hylvander
 • Styrelseledamot på två år
  avgående Tommy Carling
 • Styrelseledamot på två år
  avgående Björn Olbrich
 • Tre styrelsesuppleanter på ett år
  avgående, Johanna Klahr, Viggo Hansen och Roger Pearsson
 • Två revisorer på ett år
  avgående Willy Bergkvist och Ulla Jörnstam
 • Två revisorssuppleanter på ett år
  avgående Anna Kämäräinen och Robert Berglund
 • Valberedning på ett år, avgående Ulf Jonsson, Sirpa Lindelöf och Marianne Lörvall

 

 1. Övriga frågor
 2. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 3. Stämmans avslutande